ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

 

 

I.                A FELTÉTELEK HATÁLYA

 

 

 1. Az Általános Jótállási Feltételek az Oborniki Śląskie-i székhelyű Brookvent Polska z o.o. társaság és az általa kínált termékek vásárlói között kötött adásvételi szerződések és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatási szerződések elválaszthatatlan részét képezik, amennyiben ezek a szerződések másképpen nem rendelkeznek. A jelen ÁJF további részében használt meghatározások a következőket jelentik:
  1. Jótállásra kötelezett” – a Brookvent Polska z o.o. társaság, székhelye: Oborniki Śląskie, ul. Kościuszki 14-16, cégjegyzékszám: 0000463156, adóazonosító: 9151790915, bejegyezve: a Wrocław-Fabrycznai Területi Bíróság (Wrocław) IX. Gazdasági Cégnyilvántartási Osztályán
  2. Ügyfél” – a Jótállásra kötelezett szerződő partnere, aki a Jótállásra kötelezettől termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol. A jelen ÁJF az üzleti partnerekre [a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdésének 4. pontja értelmében vett vállalkozásokra] és a Fogyasztókra [a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja értelmében vett fogyasztókra] vonatkozik, hacsak az ÁJF egyértelműen ki nem zárja az adott jogszabály Fogyasztókra történő alkalmazását.
  3. Felek” – a Jótállásra kötelezett és az Ügyfél
  4. ÁJF” – a jelen Általános Jótállási Feltételek módosításaikkal és minden függelékükkel együtt
  5. Termék” – a Jótállásra kötelezett gazdasági tevékenységét képező termékek, áruk és szolgáltatások, amelyek vonatkozásában Jótállásra kötelezett jogszabály alapján jótállásra köteles
  6. Fogyasztó” – a 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja értelmében vett fogyasztó
  7. Szállító” – futár, szállítmányozó vagy fuvarozó cég
 2. A jelen ÁJF értelmében a Jótállásra kötelezett jótállást vállal minden Terméke értékesítése vonatkozásában a [●] kivételével; rendeltetésszerű, az ÁJF-nek és a dokumentációban meghatározott üzemeltetési feltételeknek megfelelő használat esetén biztosítja a kínált Termékek megfelelő működését.
 3. A Jótállásra kötelezett irányában közvetlenül csak olyan Ügyfelek rendelkezhetnek jótállási igénnyel, akik a Jótállásra kötelezettől vásárolták meg a terméket. Egyéb esetekben a jótállási igényt a Termék megvásárlásának helyén kell benyújtani.
 4. Jótállásra kötelezettel szemben az általa értékesített termékek vonatkozásában termékszavatossági igénnyel történő fellépésre nincsen lehetőség, mivel a 6:168. §-a értelmében a fogyasztó ilyen igénnyel csak a termék gyártójával szemben léphet fel.

II.              JÓTÁLLÁSI IDŐ

 

 

 1. A Jótállásra kötelezett által kínált Termékek jótállási ideje az eladás időpontjától számítandó és az alábbi ideig tart:
TermékcsoportJótállási idő
Ventilátorok, Huzatfokozók, Automatika2 év
Hővisszanyerős szellőztetők5 év
Decentralizált hővisszanyerős szellőztetők2 év
Légbevezetők, Rácsok2 év
Egyéb2 év
 1. A Jótállásra kötelezett a fenti táblázatban megadott időszakra ad garanciát az Ügyfélnek a Termék eladását igazoló ÁFA-s számla vagy bizonylat alapján. Az Ügyfél kívánságára a Jótállásra kötelezett jótállási jegyet ad az Ügyfélnek.

III.            A JÓTÁLLÁS HATÁLYA

 

 

 1. A Jótállásra kötelezett minden általa értékesített Termék vonatkozásában jótállást vállal az Ügyfél irányában; rendeltetésszerű, az ÁJF-nek és a dokumentációban meghatározott üzemeltetési feltételeknek megfelelő használat esetén biztosítja a kínált Termékek megfelelő működését.
 2. A jelen Jótállást a Brookvent z o.o. – székhelye Oborniki Śląskie, ul. Kościuszki 14-16, 55 – 120 Oborniki Śląskie (telefon: [●]) nyújtja, kizárólag Magyarország területén.
 3. A jótállási időn belül a Jótállásra kötelezett köteles térítésmentesen cserealkatrészeket küldeni vagy megjavítani a hibás Terméket. Ha a Jótállásra kötelezett úgy ítéli meg, hogy a Termék nem javítható vagy a készülék javítási költsége aránytalanul magas az új készülék árához képest, akkor köteles hibátlan Termékre cserélni a Terméket.
 4. A jótállás címén sem az Ügyfél, sem harmadik személyek nem rendelkezhetnek a Termék meghibásodásából eredő bármilyen kárra vonatkozó kártérítési igénnyel. A Jótállásra kötelezettnek a jótállásban rögzített egyetlen kötekezettsége az, hogy cserealkatrészeket szállít, megjavítja vagy hibátlan Termékre cseréli a Terméket a jelen jótállás feltételeinek megfelelően.
 5. A Jótállásra kötelezett az Ügyfél irányában kizárólag az eladott Termékben rejlő okok miatt keletkezett fizikai hibákért köteles helytállni. A jótállás nem vonatkozik más okokból keletkezett hibákra, különösen azokra, amelyeket az alábbiak okoztak:
  1. külső hatások: mechanikus, hő okozta vagy vegyi sérülések, elázás vagy nagymértékű szennyeződés miatt keletkezett hibák.
  2. a Termék nem rendeltetésszerű beépítése és használata – a Termék rendeltetését az útmutató és a termékdokumentáció határozza
  3. a Termék olyan körülmények között történő használata, amelyek nem felelnek meg az útmutatóban és a termékdokumentációban foglaltaknak (pl. a maximális/minimális üzemi hőmérséklet, a szállított közeg szennyezése, robbanásveszélyes zónák, agresszív környezet )
  4. a rendszer tervezési hibái, nem megfelelő termékválasztás.
  5. ha a Terméket nem regisztrált villanyszerelő kötötte be, ha a terméket nem a kapcsolási rajznak megfelelően kötötték be, ha a Terméket a típustáblán és/vagy a használati útmutatóban és a termékdokumentációban megadottól eltérő feszültséggel működtetik.
  6. ha a Terméket nem rendeltetésszerűen és/vagy a mérnöki szakma szabályaival  nem megegyező módon használják.
  7. ha nem került sor a használati útmutatóban és a termékdokumentációban meghatározott követelményekkel megegyező hővédelemre
  8. a Termék nem megfelelő beépítése, karbantartása, raktározása és szállítása
  9. ha a Termék nem eredeti vagy a gyártó ajánlásaival nem egyező kiegészítők és anyagok alkalmazása miatt sérült.
 1. ha a sérüléseket vis maior jegyeit magukon viselő, előre nem látható események okozták (tűzeset, árvíz, villámlás )
 2. ha a sérülést más rendszerek (pl. elektromos rendszer, fűtőrendszer ) és/vagy a Termék működését befolyásoló készülékek (pl. inverterek, időrelék, párásítók, hűtő- vagy melegítőberendezések stb.) hibás működése okozta.
 1. A Jótállás nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek normál használat mellett is elhasználódnak, valamint azokra az alkatrészekre és fogyóeszközökre, mint a szűrők, izzók, biztosítékok, elemek, ékszíjak, kenőanyagok, olajok, hűtőközegek
 2. A Jótállás nem vonatkozik olyan Termékre, amelyet a bemutatott dokumentumok és a termékjellemzők alapján nem lehet a Jótállásra kötelezettnél megvásárolt Termékként és/vagy a Jótállásra kötelezett típustáblájával nem rendelkező Termékként azonosítani.
 3. A Jótállás olyan termékre vonatkozik, amelyet a Vásárló a Jótállásra kötelezettnél vásárolt, és a fizetésre határidőn belül került Késedelmes fizetés esetén a jótállás mindaddig felfüggesztésre kerül, ameddig a Vásárló a teljes összeget ki nem fizette. A jelen szabályozás nem vonatkozik a Fogyasztónak minősülő Ügyfelekre.

IV.           A JÓTÁLLÁS ELVESZTÉSE

 

 

 1. A Vásárló elveszíti a Termékekre vonatkozó jótállását, ha az alábbiak bármelyike megállapításra került:
  1. a Termék bárminemű módosítása,
  2. nem jogosult személyek beavatkozása a Termékbe,
  3. nem jogosult személyek bármilyen módon javítani próbálták a terméket,
  4. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetén – ha a fizetést a számla lejártát követő 90 napon belül nem teljesítették.
 2. Ha a Jótállásra kötelezett a fenti sz. bekezdésben említett bármelyik helyzetet megállapítja, nem ismeri el a Termékre vonatkozó reklamációt. A reklamáció el nem ismerése esetén  a reklamált terméket a Jótállásra kötelezett csak akkor küldi vissza a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfélnek, ha az ezt írásban kérvényezi, és a Terméknek a Jótállásra kötelezett szervizébe és onnan történő elküldésének költségeit előre utalással megtéríti.
 3. A 2. bekezdésben említett át nem vett áru 60 nap után automatikusan leselejtezésre kerül.

V.             A JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE ÉS A JÓTÁLLÁSI ELJÁRÁS

 

 

 1. A reklamáció felvételének alapja, hogy az Ügyfél az összes alábbi feltételt teljesítse:
  1. írásban, esetleg faxon vagy e-mailben bejelenti reklamációját, amelyben megadja a termék nevét, katalógusszámát, a vásárlás időpontját, a jótállási jegy számát, a sérülés részletes leírását a termékhiba keletkezésével kapcsolatos egyéb információkkal együtt, valamint a hibás termékről készült fényképeket. Felmutatja továbbá a reklamált termék megvásárlásáról szóló számlát vagy
  2. felmutatja a készülék üzembe helyezési jegyzőkönyvét, amennyiben a Termék gépkönyve ezt megkívánja.
  3. személyesen vagy Szállító útján eljuttatja a Jótállásra kötelezett székhelyére a reklamált Terméket (kisméretű  készülékek,    ventilátorok  stb.  esetén),  vagy  a  Jótállásra  kötelezett

bármely kérésére hozzáférést ad a nagyméretű készülékekhez (pl. szellőztető központokhoz) a beépítés helyén.

 1. A Termék jótállási időn belül észlelt hibáit vagy sérüléseit haladéktalanul, de az észlelésüktől számított 7 napnál nem később kell bejelenteni a Jótállásra kötelezettnek
 2. Ha egy Termékben hibát észleltek, a Termék használatával haladéktalanul fel kell hagyni, különben a jótállás elvész.
 3. A Jótállásra kötelezett kötelezi magát arra, hogy a bejelentést követő 14 napon belül, kisméretű készülékek esetén pedig a készüléknek a Jótállásra kötelezett székhelyére történő eljuttatását követő 14 napon belül elvégzi a garanciális szolgáltatást.
 4. Ha a termék szokatlan, importból származik vagy az Ügyfél egyéni megrendelésére készült, különösen ha különleges paraméterekkel készült vagy különleges tulajdonságokkal rendelkezik, és a javításhoz különleges cserealkatrészekre van szükség, a Jótállásra kötelezett fenntartja magának a jogot arra, hogy a garanciális szolgáltatás elvégzésének határidejét annyival meghosszabbítsa, amennyi idő feltétlenül szükséges a fenti alkatrész leszállításához és/vagy legyártásához, a hosszabbítás azonban nem lépheti túl a 90
 5. A kisméretű készülékeket a Jótállásra kötelezettel történt előzetes egyeztetés után el kell küldeni a Jótállásra kötelezett címére, a küldés költségeit és kockázatát azonban az Ügyfél állja (a Fogyasztók kivételével). Az Ügyfél jótállási igényének elismerése egyet jelent a Termék megjavításával vagy a Terméknek hibátlanra történő cseréjével és az Ügyfél által állt, nélkülözhetetlenül szükséges szállítási költség visszatérítésével.
 6. Az fejezetben említett szolgáltatás helyeként a Jótállásra kötelezett székhelyét kell elismerni A Termék megfelelő csomagolásáért és a Jótállásra kötelezettnek való eljuttatásáért az Ügyfél vagy a Szállító felel. Ez a felelősség semmilyen módon nem száll át a Jótállásra kötelezettre.
 7. A jótállási eljárás alá kizárólag a teljes, szervizellenőrzésre alkalmas, külső hatásokból származó hibáktól és mechanikus sérülésektől mentes termékek
 8. Nagyméretű készülékek esetén a Jótállásra kötelezett a Termék beépítési helyére küldi el szervizelőit, hogy megállapítsák a Termék hibáját és/vagy megjavítsák a Terméket. Ha az Ügyfél indokolatlanul hívja ki a szervizelőket, az Ügyfél állja a kiszállási és a szervizelési költségeket a Jótállásra kötelezett szervizárainak megfelelő mértékben.
 9. Ha a Terméket a beépítés helyén szervizelik, az Ügyfél köteles szabad hozzáférést biztosítani a Termékhez, és lehetővé tenni, hogy a Jótállásra kötelezett biztonságosan, mindenfajta munkabiztonsági előírás betartásával végezhesse a szervizelést, különös tekintettel a feljutást lehetővé tevő eszközökre (fellépők, létrák, állványzatok), a szervizelés helyének megfelelő előkészítésére (esővédelem, hó ellapátolása, jég eltávolítása ), a megfelelő műszaki feltételek biztosítására (megfelelő áramforrás biztosítása, biztosítók lekapcsolása stb.). Egyéb esetben a szervizelőnek jogában áll a szerviztevékenység nyújtását megtagadni.
 10. A Jótállásra kötelezett költségére és/vagy a Jótállásra kötelezett tudomása és beleegyezése nélkül a Jótállásra kötelezett címére küldött Termékeket a Jótállásra kötelezett nem veszi át vagy azzal a feltétellel veszi át, hogy a szervizelési folyamatot nem kezdi meg, amíg az Ügyfél 14 napon belül meg nem téríti a szállítás költségét – ez a határidő végleges (ez a rendelkezés nem vonatkozik a Fogyasztókra).
 11. A reklamált termék szállítási biztonságáról megfelelően kell A Termék szállítási kockázatát az Ügyfél állja. A Jótállásra kötelezett nem felel azért, ha a termék a szállítás során tönkremegy vagy sérül, különösen ha a fentiek abból következnek, hogy az Ügyfél nem megfelelően csomagolta vagy rögzítette a terméket.
 12. A Jótállásra kötelezett dönti el, hogy a garanciális bejelentés indokolt volt-e és arról is, milyen módon teljesíti az elismert jótállási igényt.
 13. A kicserélt hibás termékek a Jótállásra kötelezett tulajdonába kerülnek.
 1. A Jótállásra kötelezett fenntartja magának a jogot arra, hogy az Ügyfelet terhelje a Termékre vonatkozó szakvéleményezés költségeivel, ha a reklamált Termék megfelelően működik, vagy ha a sérülésre nem vonatkozott jótállás (ez a rendelkezés nem vonatkozik a Fogyasztókra).
 2. A Jótállásra kötelezett fenntartja magának a jogot arra, hogy helyszíni ellenőrzést végezhessen a reklamált Termék beépítési helyén.
 3. A Termék javítása esetén a jótállási idő meghosszabbodik a Termék működésképtelenségének időszakával. A termék újra történő cseréje esetén a termék új jótállást kap, amely a Termék leszállításának pillanatában veszi kezdetét.
 4. A Jótállásra kötelezett nem köteles a már legyártott termékeket modernizálni vagy módosítani, ha új változataik kerülnek
 5. A jelen ÁJF kizárják a Jótállásra kötelezett hibás termékre vonatkozó szavatossági felelősségét, ez a kizárás azonban a 6:157. § (2) bekezdésére tekintettel Fogyasztóknak minősülő Ügyfelekre nem érvényes. Az ő esetükben nem kerülnek kizárásra, sem korlátozásra és felfüggesztésre a vásárlónak azok a jogai, amelyek a hibás teljesítés esetére vonatkoznak.
 6. A jelen szabályzatban nem szereplő kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.